Koncern

Urządzenia odpylające

System filtrów tkaninowych w wywtórniach mas bitumicznych TELTOMAT gwarantuje minimalne obciążenie dla środowiska poprzez zawartość pyłu resztkowego poniżej 10 mg/m³.

Uzyskiwany w procesie odpylania wypełniacz własny może zostać dodany do procesu mieszania. Jako materiał filtracyjny stosuje się włókninę igłowaną o drobnych porach o różnej jakości. Odporność na działanie temperatury materiałów filtracyjnych wynosi ok. 130°C. W szczególnych przypadkach, materiały stosowane są z odpornością temperaturową do 200°C.