Koncern

Polityka prywatności

Tą politykę prywatności traktować należy jako część oferty internetowej, stanowiącą odniesienie do tej strony.

Wraz z tą polityką prywatności otrzymujecie Państwo informacje odnośnie rodzaju, zakresu i celu gromadzenia i wykorzystywania swoich danych, które nam Państwo przekazujecie poprzez korzystanie z naszej strony internetowej.


I. Nazwa i adres administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych krajowych ustaw o ochronie danych osobowych państw członkowskich, jak i pozostałych przepisów z zakresu prawa ochrony danych jest:

GP Günter Papenburg AG

Anderter Straße 99 c

DE-30559 - Hannover

+49 511 228899-0

+49 511 228899-393


II. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych

Pełnomocnik ds. ochrony danych administratora danych osobowych dostępny jest pod następującym adresem:

Datenschutzbeauftragter der GP Günter Papenburg Unternehmensgruppe

GP Günter Papenburg AG

Berliner Straße 239

DE-06112 - Halle (Saale)

+49 345 5113-999


III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

Dane osobowe to wszelkie informacje, odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, wyrażające tożsamość tej osoby fizycznej.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zasadniczo tylko wtedy, o ile jest to konieczne do udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług.

Niektóre strony zawierają odniesienia (linki) do stron internetowych innych oferentów. Odnośnie tego, które z Państwa danych są tam przechowywane lub przetwarzane, nie mamy żadnej wiedzy i jest to poza naszym wpływem. Prosimy poinformować się również tam w temacie ochrony danych.


IV. Udostępnienie strony internetowej i sporządzanie plików dziennika Logfiles

1. Opis und zakres przetwarzania danych

Podczas każdego wywołania naszej strony internetowej, system nasz rejestruje w sposób zautomatyzowany dane oraz informacje z Państwa wywołującego systemu komputerowego.

Przy tym gromadzone są tu następujące dane:

(a) data i godzina
(b) metoda (dane otrzymane lub wysłane)
(c) wywoływana strona
(d) Państwa adres IP
(e) typ i wersja Państwa przeglądarki
(f) kod statusu dotyczący skutecznego lub nieskutecznego przesłania
(g) czas potrzebny do transmisji

Dane przechowywane są również w plikach dziennika Logfiles naszego systemu. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi nie ma miejsca.

2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika Logfiles stanowi art. 6 ustęp 1 lit. f DSGVO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie Państwa adresu IP przez nasz system jest konieczne, aby umożliwić przesłanie strony internetowej do Państwa systemu komputerowego. W związku z tym Państwa adres IP musi pozostać przechowany na czas sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika Logfiles ma miejsce po to, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej. Oprócz tego dane służą nam do zoptymalizowania strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów od strony techniki informatycznej. Ocena do innych celów nie ma miejsca.

Odnośnie tych celów dokonujemy przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. f DSGVO.

4. Okres przechowywania danych

Dane zostaną skasowane, jak tylko nie będą już konieczne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku gromadzenia danych celem udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy Państwa dana sesja zostanie zakończona.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika Logfiles ma to miejsce najpóźniej po 14 dniach. Wykraczające poza to przechowywanie danych jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników zostają skasowane lub zaszyfrowane, tak żeby przyporządkowanie wywołującego podmiotu nie było możliwe.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usuwania

Gromadzenie danych celem udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika Logfiles celem użytkowania strony internetowej jest niezbędnie konieczne. W związku z tym ze strony użytkownika nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.


V. Wykorzystywanie plików Cookies /“ciasteczek“/

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasz strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies. W przypadku plików Cookies chodzi o pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce internetowej bądź z przeglądarki internetowej na Państwa systemie komputerowym. Podczas wywoływania strony internetowej może zostać przechowany plik Cookie na Państwa systemie. Ten plik Cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywoływania strony internetowej.

Stosujemy pliki Cookies, aby móc zaaranżować naszą stronę internetową w sposób przyjazny dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają tego, aby wywołująca przeglądarka mogła zostać zidentyfikowana również po zmianie strony.

W plikach Cookies przechowywane i przesyłane są przy tym następujące dane:

(a) numer sesji (SessionId)
(b) odwiedzany poziom (firma) naszej strony internetowej

2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików Cookies stanowi art. 6 ustęp 1 lit. f DSGVO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem wykorzystania plików Cookies koniecznych pod względem technicznym jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla Państwa. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików Cookies. Dla nich konieczne jest, aby przeglądarka została ponownie rozpoznana również po zmianie strony.

Pliki Cookies potrzebujemy do następującego zastosowania:

Celem prezentacji pasujących (dla każdej firmy) wyników wyszukiwania, nowości, tematów, referencji, kontaktów i języka.

Państwa dane, zgromadzone przez konieczne pod względem technicznym pliki Cookies, nie są wykorzystywane do sporządzania profili użytkowników lub do analizy w inny sposób.

Odnośnie tych celów dokonujemy przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit. f DSGVO.

4. Okres przechowywania, możliwość wniesienia sprzeciwu i usuwania

Pliki Cookies przechowywane są na Państwa systemie komputerowym i z niego przesyłane są na naszą stronę. Dlatego też jako użytkownik macie Państwo również pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików Cookies. Poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej możecie Państwo zdezaktywować przesyłanie plików Cookies lub je ograniczyć. Przechowywane już pliki Cookies mogą zostać zawsze skasowane. Może to nastąpić również w sposób zautomatyzowany. Jeżeli pliki Cookies zdezaktywowane zostaną dla naszej strony internetowej, to prawdopodobnie nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie.

Jeżeli pliki Cookies nie zostaną zdezaktywowane, to użyty przez nas plik Cookie zapisany zostanie w pamięci roboczej Państwa komputera i zostanie skasowany podczas zamykania przeglądarki.


VI. Kontakt e-mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Możliwe jest nawiązanie kontaktu poprzez udostępnione adresy e-mailowe. W tym przypadku przechowane zostają Państwa dane osobowe, przesłane drogą e-mailową.

W związku z tym nie ma miejsca dalsze przekazywanie danych do osób trzecich. Dane wykorzystane zostają wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna dla przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych, przekazywane w trakcie przesyłania e-maila, stanowi art. 6 ustęp 1 lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt e-mailowy ma za cel zawarcie umowy, to dodatkową podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ustęp 1 lit. b DSGVO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych służy nam jedynie do opracowania nawiązania kontaktu. Odnośnie tego dokonujemy koniecznego przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

4. Okres przechowywania

Dane zostają skasowane, jak tylko nie będą one już konieczne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. Dla danych osobowych, przesłanych drogą e-mailową, ma to miejsce wtedy, gdy dana konwersacja z Państwem zostanie zakończona. Konwersacja zakończona jest wtedy, gdy można wywnioskować z danych okoliczności, że odnośny stan rzeczy został do końca wyjaśniony.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usuwania

Macie Państwo zawsze możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli nawiążecie Państwo z nami kontakt e-mailowy, to możecie Państwo zawsze wnieść sprzeciw na przechowywanie swoich danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Wycofanie zgody oraz wniesienie sprzeciwu na przechowywanie danych dostarczyć należy do pełnomocnika ds. ochrony danych, wymienionego w punkcie II, drogą pocztową lub e-mailem.

Wszystkie dane osobowe, przechowywane w trakcie nawiązania kontaktu, zostają w tym przypadku skasowane.

6. Wyjątki

Prawo do usunięcia nie występuje, o ile konieczne jest przetwarzanie danych

(a) celem wykonania prawa do swobodnego wyrażania opinii oraz do informacji;
(b) celem wykonania zobowiązania prawnego, wymagającego przetwarzania danych zgodnie z prawem Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator danych, lub celem wykonywania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub związanego z wykonywaniem władzy publicznej, które zostało przesłane do administratora danych;
(c) z przyczyn interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ustęp 2 lit. h i i oraz art. 9 ustęp 3 DSGVO;
(d) dla celów archiwizowania, leżących w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych zgodnie z art. 89 ustęp 1 DSGVO, o ile prawo wymienione w ustępie a) przypuszczalnie uniemożliwia urzeczywistnienie celów tego przetwarzania danych lub go poważnie narusza, lub
(e) celem dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.


VII. Prawa osób, których dotyczą dane

Jeżeli dane osobowe zostaną przetworzone przez Państwa, to jesteście Państwo osobą, której dotyczą dane, w myśl DSGVO i przysługują Państwu prawa z rozdziału III DSGVO.

Informacja:

Chętnie poinformujemy Państwa o tym, które dane osobowe przechowaliśmy odnośnie Państwa osoby. Informacja ma miejsce z reguły drogą e-mailową (na życzenie również drogą pocztową). Aby móc zapewnić, że zapytująca osoba jest również osobą, dla której taka informacja zostanie wydana, potrzebujemy dowodu tożsamości. Może być to kopia dokumentu urzędowego. Informacje na dowodzie tożsamości, których do tego celu nie potrzebujemy (np. numer paszportu) możecie i powinniście Państwo zaczernić). Kopię tą wykorzystamy wyłącznie do celu identyfikacji oraz opracowania zapytania.

Korekta, usuwanie lub blokowanie

W dalszej części istnieje prawo do korekty, usunięcia lub blokowania danych osobowych. Celem skorzystania z tych oraz innych praw możecie Państwo zwrócić się zawsze do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych poprzez dane kontaktowe, podane w punkcie II.

Prawo do usunięcia nie występuje, o ile konieczne jest przetwarzanie danych

(a) celem wykonania prawa do swobodnego wyrażania opinii oraz do informacji;
(b) celem wykonania zobowiązania prawnego, wymagającego przetwarzania danych zgodnie z prawem Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator danych, lub celem wykonywania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub związanego z wykonywaniem władzy publicznej, które zostało przesłane do administratora danych;
(c) z przyczyn interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ustęp 2 lit. h i i oraz art. 9 ustęp 3 DSGVO;
(d) dla celów archiwizowania, leżących w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych zgodnie z art. 89 ustęp 1 DSGVO, o ile prawo wymienione w ustępie a) przypuszczalnie uniemożliwia urzeczywistnienie celów tego przetwarzania danych lub go poważnie narusza, lub
(e) celem dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia skargi

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.